Проектът „Съвместни усилия в подкрепа на хората в неравностойно положение на трудовия пазар в трансграничния регион“ е в подкрепа на общата стратегическа цел на програма Интеррег V-А Румъния – България 2014-2020 и цели да подпомогне интеграцията на лицата в неравностойно положение на пазара на труда в трансграничния регион, разработване на съвместни стратегии и проучване на добри практики за заетост и изграждане на капацитет на тази специфична уязвима група.

В този проект ние ще анализираме ситуацията на трудовия пазар на хората с увреждания, ще проучим проблемите за обезкуражаването им при влизане на пазара на труда, ще изследваме специфичните възможности за заетост и пречките за трансгранична мобилност. В резултат на проекта ще бъдат създадени два консултантски центъра в Берковица (България) и Крайова (Румъния) и ще бъде издаден наръчник относно иновативни трудови практики, методи и насоки, които показват подходи как тази група в неравностойно положение може да има достъп до пазара на труда в трансграничния регион и да ги направи мобилни с увеличаване на мобилността на работната сила. Ще се създаде електронна среда под формата на уеб платформа, в която заинтересовани страни могат да споделят предимствата на възможностите за заетост, споделяне на съвместни стратегии, мерки и добри практики за по-успешно включване на пазара на труда.

Проектът е в подкрепа на общата стратегическа цел на програмата за обединяване на хората и институциите за съвместно сътрудничество, използвайки човешкия потенциал по устойчив начин.

 

Проект: 16.4.2.056; Код e-MS RoBg-163

Съвместни усилия в подкрепа на хората в неравностойно положение на трудовия пазар в трансграничния регион

Бюджет:

161 949,92 евро, от които 137 657,42 евро ЕФРР

Начална дата: 04.05.2017
Крайна дата: 04.08.2019
Продължителност: 24 месеца
Водещ бенефициент (ВБ): Сдружение "Рома - Берк", Берковица (България)
Бенефициент 2 (Б2): Асоциация за регионално развитие и партньорство (APDRP) гр. Крайова (Румъния) – оттеглен
Бенефициент 3 (Б3):

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА (България)

Бенефициент 4 (Б4):

Университета в Крайова (Румъния)


Проект „Съвместни усилия в подкрепа на хората в неравностойно положение на трудовия пазар в трансграничния регион“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България.