Цели

Основната цел на проекта е установяване на активно сътрудничество между партньори от трансграничния регион, разработване на съвместни стратегии и мерки, логически обединени от задачата за подобряване на шансовете за заетост на лицата в неравностойно положение.

 

Специфични цели:

  1. Анализиране ситуацията на трудовия пазар на лицата в неравностойно положение и чрез иновативни мерки и обучения подобряване възможностите им за заетост.
  2. Подпомагане интеграцията на лицата в неравностойно положение на пазара на труда и изграждане на надежден и полезен онлайн източник за намиране на работа.

 

Основни резултати:

  1. Разработена съвместна стратегия за преодоляване на пречките при влизане на лицата в неравностойно положение на пазара на труда.
  2. Изработен наръчник и проведени обучения в 6 курса с представители на целевата група в трансграничния регион.
  3. Създадени два консултантски центъра и разработена онлайн платформа.
  4. Подобрена информираността и активността на лицата в неравностойно положение относно възможностите за заетост