Управление на проекта

  • да се определят екипи за изпълнение на проекта при всеки от партньорите

Сформиране и действия на експертната група

  • Цялостната научно-методическа дейност, касаеща обучението, проучването и анализа на ситуацията на трудовия пазар за хора в неравностойно положение в хода на реализация на проекта, се извършва от съвместна експертна група. Експертната група се състои от специалисти от водещия партньор, от румънския партньор и от българския партньор. Експертната група е важен координационно-консултативен орган и по други важни насоки в хода на осъществяването на проекта, съобразно възникващите нужди от висококвалифицирана и навременна помощ.
  • В рамките на тази дейност по проекта ще се извърши проучване и изследване на пречките и проблемите, свързани с обезкуражаването на хора в неравностойно положение при влизане на пазара на труда в ТГ регион. Целта на проучването е да предостави информация за идентифициране на ограниченията пред пълноценната трудова реализация на лицата в неравностойно положение, водещи до тяхното обезкуражаване и пасивно отношение спрямо трудовия пазар, да се набележат препоръки за преодоляването им, да се извърши „ноу-хау“ обмен на добри практики с оглед преодоляване на някои социални бариери при наемане на лица в неравностойно положение и др. Ще бъдат проучени и изследвани нагласите сред безработните лица в неравностойно положение в локацията на проекта община Берковица и община Крайова относно ограниченията и възможностите на трансграничния трудов пазар.

Разработване на наръчник и обучение на лицата от целевата група

  • Да се разработи наръчник на три езика (английски, български и румънски) в помощ на лицата в неравностойно положение при самонаемане и търсене на работа;
  • Да се проведе обучение от двете страни на границата на шест групи от по 15 безработни лица в неравностойно положение (60 лица от ромски произход и 30 лица с увреждания). Обучението ще се проведе в два модула:

първи модул:  Нормативна база и законодателство за работа и бизнес в ТГ регион – 30 уч. ч.

втори модул: Как да започна собствен бизнес – аспекти от обучение, свързано с проблематиката, известна като lifestyle предприемачество – 30 уч. ч.

Създаване на два консултантски центъра и разработване на  уеб платформа

  • Да бъдат разкрити два консултантски центъра - в гр. Берковица и в гр. Крайова, за насочване и консултиране на безработни лица в неравностойно положение.
  • Уеб сайтът предлага цялостна информация за протичането и развитието на проекта на три езика – английски, български и румънски.

Организиране на две трудови борси за работни места

  • Да се организирт две трудови борси – една в областния център гр. Монтана и една в гр. Крайова. Целта при провеждането на трудовите борси е установяването на преки контакти между безработни и работодатели.

Информираност и публичност

  • Да се проведе начална конференция в град Крайова, Румъния, която да представи стартирането на проекта

В края на проекта да бъде организирана в гр. Берковица, България заключителна конференция, на която да се информират участниците и местната общност за реализираните дейности по проекта и се популяризират постигнатите резултати от изпълнението на проекта: постигнати цели, добри практики, изводи за бъдещи проекти, ролята на партньорите и т.н.

Наръчник в помощ на лицата в неравностойно положение при самонаемане и търсене на работа

a4_manual_final-version_bg.pdf [1.45 Mb] (свалено: 37)        Виж файлa он-лайн: a4_manual_final-version_bg.pdf

Учебна програма

Разработване на компетенции за заетост и започване на бизнес за лица в неравностойно положение a4_curriculum-training-berkovitsabg.pdf [159.71 Kb] (свалено: 43)        Виж файлa он-лайн: a4_curriculum-training-berkovitsabg.pdf  

Проучване и изследване на пречките и проблемите, свързани с обезкуражаване на хората в неравностойно положение при влизане на пазара на труда

a3_survey-and-study_final-report_final-version-bg.pdf [1.95 Mb] (свалено: 24)        Виж файлa он-лайн: a3_survey-and-study_final-report_final-version-bg.pdf   

В края на проекта, екипа от партньор 3 изработи брошури по Дейност А7. Информираност и публичност.