Проектът „Съвместни усилия в подкрепа на хората в неравностойно положение на трудовия пазар в трансграничния регион“ е в подкрепа на общата стратегическа цел на програма Интеррег V-А Румъния – България 2014-2020 и цели да подпомогне интеграцията на лицата в неравностойно положение на пазара на труда в трансграничния регион, разработване на съвместни стратегии и проучване на добри практики за заетост и изграждане на капацитет на тази специфична уязвима група.

В този проект ние ще анализираме ситуацията на трудовия пазар на хората с увреждания, ще проучим проблемите за обезкуражаването им при влизане на пазара на труда, ще изследваме специфичните възможности за заетост и пречките за трансгранична мобилност. В резултат на проекта ще бъдат създадени два консултантски центъра в Берковица (България) и Крайова (Румъния) и ще бъде издаден наръчник относно иновативни трудови практики, методи и насоки, които показват подходи как тази група в неравностойно положение може да има достъп до пазара на труда в трансграничния регион и да ги направи мобилни с увеличаване на мобилността на работната сила. Ще се създаде електронна среда под формата на уеб платформа, в която заинтересовани страни могат да споделят предимствата на възможностите за заетост, споделяне на съвместни стратегии, мерки и добри практики за по-успешно включване на пазара на труда.

Проектът е в подкрепа на общата стратегическа цел на програмата за обединяване на хората и институциите за съвместно сътрудничество, използвайки човешкия потенциал по устойчив начин.

 

Проект: 16.4.2.056; Код e-MS RoBg-163

Съвместни усилия в подкрепа на хората в неравностойно положение на трудовия пазар в трансграничния регион

Бюджет:

161 949,92 евро, от които 137 657,42 евро ЕФРР

Начална дата: 04.05.2017
Крайна дата: 04.08.2019
Продължителност: 24 месеца
Водещ бенефициент (ВБ): Сдружение "Рома - Берк", Берковица (България)
Бенефициент 2 (Б2): Асоциация за регионално развитие и партньорство (APDRP) гр. Крайова (Румъния) – оттеглен
Бенефициент 3 (Б3):

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА (България)

Бенефициент 4 (Б4):

Университета в Крайова (Румъния)


Проект „Съвместни усилия в подкрепа на хората в неравностойно положение на трудовия пазар в трансграничния регион“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България.

10.03.2021

Как да попълните данъчната си декларация

При продажба на вещи за лично ползване и такива, които не са купени с цел след това да бъдат препродадени, гражданите не дължат данък и няма нужда да декларират получените суми. Това съобщиха от Националната агенция по приходите.
В случаите, в които става дума за регулярни продажби на стоки, които очевидно не са придобити за лично ползване, а с цел търговия и печалба, гражданите дължат данък, който определят и декларират в годишната данъчна декларация за съответната година.
От 16 март 2021 г. приходната агенция пуска електронната услуга за предварително попълнени данъчни декларации за облагане доходите на физическите лица в Портала за е-услуги. В нея гражданите ще могат да видят и данните, получени в НАП от продажби в интернет с наложен платеж през 2020 г.

Те ще имат ангажимента да преценят дали посочените суми от онлайн търговия са от продажби на лични вещи или от продажба на стоки, закупени или произведени с цел препродажба и осъществяване на търговска дейност.

В случай че са от продажба на стоки с цел търговия и печалба, физическите лица ще трябва да ги посочат в Приложение № 2 от годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г., в срок до 30 юни 2021 г.

От НАП уточняват, че в случаите, в които физическото лице получава доходи от друга стопанска дейност в качеството си на земеделски стопанин,  свободна професия или занаятчийска дейност чрез продажби в интернет с наложен платеж, получените суми се декларират в Приложение № 3.

При продажба на произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети, която не е свързана с извършвана от физическото лице стопанска дейност, доходите се декларират в Приложение № 5. В тези случаи, срокът за деклариране на доходите и за внасяне на дължимия данък е до 5 май 2021 г.

Повече информация за това кои доходи от търговия в Интернет се облагат може да разберете от видеото в канала на НАП в YouTube.