От 25 юли до 27 юли 2019 г. в гр. Берковица се проведе заключителна конференция по проекта, организирана от водещия партньор сдружение „Рома – Берк“. В работата й взеха участие 42 души - представители на целевата група хора в неравностойно положение на пазара на труда, работодатели, представители на Дирекция Бюро по труда – Берковица, на Община Берковица, медии, екипа на проекта. По време на конференцията беше направен отчет за извършената работа по проекта, изпълнението на дейностите, постигнатите резултати. Събитието беше отразено в публикации на регионалния вестник „Славянско слово“ и общинския вестник „Ком“.

На 17, 18 и 19 юли 2019 г. в гр. Крайова, Румъния се проведе втората съвместна трудова борса по проекта, организирана от партньор 4 Университетът в Крайова. Събитието беше посетено от 114 румънски и български участници – представители на целевата група лица в неравностойно положение от Крайова и Берковица; работодатели от Крайова и обл. Монтана; организации за набиране на персонал; специализирани институции за обслужване на хора в неравностойно положение; екипите на трите партньорски организации. По телевизия TV Craiova беше излъчен специален репортаж за работата на съвместната трудова борса.

Във връзка с изпълнението на дейност 6 от проекта на 10, 11 и 12 юли 2019 в гр. Монтана се проведе предвидената в проекта съвместна трудова борса. В събитието взеха участие 90 лица  хора в неравностойно положение на пазара на труда от област Монтана, България и Крайова, Румъния; работодатели; организации за набиране на персонал; специализирани институции за обслужване на хора в неравностойно положение от област Монтана и екипа на проекта. Провеждането на съвместната трудова борса беше отразено от радио Монтана и регионалния вестник „Славянско слово“.

Екипът по проект „Съвместни усилия в подкрепа на хората в неравностойно положение на трудовия пазар в трансграничния регион” връчи сертификати „Етнически толерантен работодател“ на фирма „Екотерра“ ЕООД – гр. Берковица и на Комунални дейности – гр. Берковица. С връчването на сертификатите бяха насърчени работодателите, които следват принципа на равно третиране на работниците и осигуряват недискриминационен подход към тях.

Проектът „Съвместни усилия в подкрепа на хората в неравностойно положение на трудовия пазар в трансграничния регион” (Combined Еfforts in Support to Disadvantaged People on the Labour Marketin the Cross-Border Area) с регистрационен номер на договора Project No.16.4.2.056, e-MS Code ROBG 163 по програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020, Приоритетната ос 4. „Квалифициран и приобщаващ регион” има за цел да предостави  информация и консултация на безработни лица и младежи в неравностойно положение с възможности за работа в страната и чужбина, предлагане на услуги за работодатели при наемане на безработни лица, възможности за кандидатстване с проекти по програми на ЕС, предоставяне на финансова информация за социално осигуряване. Консултантските центрове приложиха иновативен подход, заимстван от Чехия, за връчването на сертификати „Етнически толерантен работодател“.

Днес, 25.03.2019 г., в офиса на фирма Комунални дейности – гр. Берковица екип  в състав: г-жа Людмила Филипова – Директор на Консултантски център по Проект „СЪВМЕСТНИ УСИЛИЯ В ПОДКРЕПА НА ХОРАТА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН“ (PROJECT CODE 16.4.2.056, E-MS CODE ROBG–163), г-жа Станимира Иванова, Експерт по проекта и г-н Ивайло Панов, Координатор по проекта се срещна с управителя на Комунални дейности – гр. Берковица, инж. Иван Димитров Янакиев.

 

По време на срещата беше връчен Сертификат за етнически толерантен работодател за успешно участие по проект „СЪВМЕСТНИ УСИЛИЯ В ПОДКРЕПА НА ХОРАТА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН“ (PROJECT CODE 16.4.2.056, E-MS CODE ROBG–163).

 

 

 

ВРЪЧЕН СЕРТИФИКАТ НА РАБОТОДАТЕЛ

Днес, 19.03.2019 г., в офиса на фирма „Екотерра” ЕООД – гр. Берковица екип  в състав: г-жа Людмила Филипова – Директор на Консултантски център по Проект „СЪВМЕСТНИ УСИЛИЯ В ПОДКРЕПА НА ХОРАТА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН“ (PROJECT CODE 16.4.2.056, E-MS CODE ROBG–163), г-жа Станимира Иванова, Експерт по проекта и г-н Ивайло Панов, Координатор по проекта се срещна с представител на фирма „Екотерра” ЕООД – гр. Берковица, г-жа Мая Герасимова.

 

По време на срещата беше връчен Сертификат за етнически толерантен работодател за успешно участие по проект „СЪВМЕСТНИ УСИЛИЯ В ПОДКРЕПА НА ХОРАТА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН“ (PROJECT CODE 16.4.2.056, E-MS CODE ROBG–163).

 

 

 

 

 

От 11 март 2019 в Берковица стартира предвиденото по проекта обучение за разработване на компетенции за заетост и започване на бизнес за лица в неравностойно положение. Обучението ще се проведе в Консултантския център в Берковица в три групи, от които две групи по 15 лица от ромски произход и 1 група лица с трайни увреждания. Занятията на втората група се предвижда да започнат от 15 април 2019, а трета група от 17 юни 2019.

След промяна в партньорството по проекта на 27, 28 февруари и 1 март 2019 г. в гр. Крайова, Румъния се проведе конференция, организирана от новия румънски партньор 4 Университет в Крайова. В работата на конференцията взеха участие представители от целевата група - лица в неравностойно положение на пазара на труда, НПО, ръководството на Университета и екипите на трите партньорски организации сдружение „Рома – Берк“, община Берковица и Университетът в Крайова. Участниците бяха подробно запознати с целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението на проекта. Събитието беше отразено в репортаж, излъчен от телевизия TV Craiova.

От 23 февруари 2019 в Крайова стартира предвиденото по проекта обучение за разработване на компетенции за заетост и започване на бизнес за лица в неравностойно положение. Обучението се провежда по изготвена от съвместната експертна група на проекта в два модула с обща продължителност 60 часа. Обучението ще се проведе в Консултантския център Крайова, открит по проекта, и ще обхване три групи с минимум 45 участници хора в неравностойно положение на пазара на труда.

На 22.02.2019г. се проведе работна среща между партньорите по проект “Съвместни усилия в подкрепа на хората в неравностойно положение на трудовия пазар в трансграничния регион”, с регистрационен номер Project No.16.4.2.056. Срещата се проведе в гр. Берковица в консултантския център по проекта. На срещата присъстваха: Водещия бенефициент Сдружение Рома-Берк, Партньор 3 - Община Берковица и Партньор 4 - Университета в гр. Крайова, Румъния. Гостите се срещнаха и с кмета на Община Берковица, инж.Милчо Доцов. 

В разговорите с кмета на Община Берковица, гостите научиха подробно за природните дадености, културните забележителности и икономическото развитие на града и региона. Инж. Милчо Доцов представи и добрата работа на администрацията в печеленето и реализирането на проекти. Той допълни още, че: „Съвременните ни усилия са насочени към развитие на туризма на територията на общината. Имаме минерална вода за развитие на спа туризма и природа за развитие на зимния туризъм. Имаме и хубав проект и в момента търсим инвеститор за реализацията му“. Гостите от своя страна благодариха за възможността да се срещнат с кмета, благодариха на целия български екип по проекта и подчертаха, че за тях реалната дейност по него започва от утре.  За г-н Константин Краитоиу е важно това сътрудничество, защото то ще даде началото на едно добро приятелство. Кметът пожела на всички гости ползотворна съвместна работа и добри резултати при реализирането на дейностите по проекта. В края на срещата всички се обединиха около идеята за устойчивост на трансграничния проект.

На 06.02.2019г. екипа по проекта се срещна  с хора в неравностойно положение (представители от целевата група), с цел - провеждане на трудово-правна консултация.

В началото на срещата бяха представени целите и задачите на проекта, след което бяха представени източниците на информация в България за трудово-правни отношения, както следва: Институции на Законодателната и Изпълнителната власт; Интернет портали; Специализирани форуми /онлайн каталози/; Фейсбук групи, свързани с трудово-правни отношения.

След това в индивидуални разговори с участниците бяха обсъдени и следните теми: сключване, съдържание и прекратяване на трудови договори, работно време и извънреден труд, почивки, отпуски и платен годишен отпуск, трудово възнаграждение и трудово обещетение, дисциплинарна отговорност и други правни въпроси.

Беше съставен и списък на хора в неравностойно положение, участвали в трудово-правната консултация.

ПРОТОКОЛ ОТ СРЕЩА С РАБОТОДАТЕЛ

Днес, 04.02.2019 г., в офиса на фирма СИЛЪР-13А ООД – гр. Монтана, екип в състав: г-жа Людмила Филипова – Директор на Консултантски център по Проект „СЪВМЕСТНИ УСИЛИЯ В ПОДКРЕПА НА ХОРАТА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН“ (PROJECT CODE 16.4.2.056, E-MS CODE ROBG–163), г-жа Станимира Иванова, Експерт по проекта и г-н Ивайло Панов, Координатор по проекта се срещна с управителя на фирма СИЛЪР-13А ООД – гр. Монтана, г-н Боян Николов.

По време на срещата бяха представени целите и задачите на проекта и бе отправена покана към фирма СИЛЪР-13А ООД – гр. Монтана да представи дейността си на територията на Област Монтана, както и изискванията към бъдещи служители на фирмата.

По време на срещата беше изработен специален видео-клип за целите на проекта, в който се представя изисканата от екипа информация – във вариант, подходящ за представяне по време на трудова борса пред лица в неравностойно положение, която предстои да се проведе в гр. Монтана.

"СИЛЪР 13А" ООД - видео послание

ПРОТОКОЛ ОТ СРЕЩА С РАБОТОДАТЕЛ

Днес, 14.01.2019 г., в офиса на фирма ET "Лора Старейшинска" – гр. Монтана, екип в състав: г-жа Людмила Филипова – Директор на Консултантски център по Проект „СЪВМЕСТНИ УСИЛИЯ В ПОДКРЕПА НА ХОРАТА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН“ (PROJECT CODE 16.4.2.056, E-MS CODE ROBG–163), г-жа Станимира Иванова, Експерт по проекта и г-н Ивайло Панов, Координатор по проекта се срещна с управителя на фирма ET "Лора Старейшинска" – гр. Монтана, г-жа Лора Милкова Старейшинска.

По време на срещата бяха представени целите и задачите на проекта и бе отправена покана към фирма ET "Лора Старейшинска" – гр. Монтана да представи дейността си на територията на Област Монтана, както и изискванията към бъдещи служители на фирмата.

По време на срещата беше изработен специален видео-клип за целите на проекта, в който се представя изисканата от екипа информация – във вариант, подходящ за представяне по време на трудова борса пред лица в неравностойно положение, която предстои да се проведе в гр. Монтана.

ET "Лора Старейшинска" – гр. Монтана - видео послание

ПРОТОКОЛ ОТ СРЕЩА С РАБОТОДАТЕЛ

Днес, 11.12.2018 г., в офиса на Комунални дейности – гр. Берковица екип  в състав: г-жа Людмила Филипова – Директор на Консултантски център по Проект „СЪВМЕСТНИ УСИЛИЯ В ПОДКРЕПА НА ХОРАТА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН“ (PROJECT CODE 16.4.2.056, E-MS CODE ROBG–163), г-жа Станимира Иванова, Експерт по проекта и г-н Ивайло Панов, Координатор по проекта се срещна с инж. Иван Димитров Янакиев управител на Комунални дейности – гр. Берковица.

По време на срещата бяха представени: естеството на работата, условията към бъдещите служители и дейностите, които извършват.

По време на срещата беше изработен специален видео-клип за целите на проекта, в който се представя изисканата от екипа информация – във вариант, подходящ за представяне по време на трудова борса пред лица в неравностойно положение от община Берковица, която ще с е проведе в КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР – Берковица, ул. Атанас Кюркчиев, бл. Ком - партер, дата: 14.12.2018 г. от 11:00 часа.

Комунални дейности – гр. Берковица - видео послание 

На 10.01.2019г., екипа по проекта в състав: г-жа Людмила Филипова - Директор на Консултантски център гр. Берковица, г-жа Станимира Иванова - Експерт по проекта, г-н Ивайло Панов - Координатор по проект, се срещна с хора в неравностойно положение (представители от целевата група), с цел - провеждане на трудово-правна консултация. 

 В началото на срещата бяха представени целите и задачите на проекта, след което бяха представени източници на информация в България за трудото-правни отношения, както следва: Институции за Законодателната и Изпълнителната власт; Интернет портали; Специализирани форуми/онлайн каталози/; Фейсбук групи, свързани с трудово-правни отношения.

 След това (в края на срещата) в индивидуални разговори с участниците бяха обсъдени и следните теми:

   - сключване, съдържание и прекратяване на трудови договори;

   - работно време и извънреден труд;

   - почивки, отпуски и платен годишен отпуск;

   - трудово възнаграждение и трудово обещетение;

   - дисциплинарна отговорност и други правни въпроси;

Екипа по проекта състави списък на хора в неравностойно положение, участвали в трудово-правната консултация. Обсъдена информация от източниците за трудово-правни отношения.

ПРОТОКОЛ ОТ СРЕЩА С РАБОТОДАТЕЛ

Днес, 09.01.2019 г., в офиса на фирма "Джем 2012" ЕООД – гр. Монтана, екип в състав: г-жа Людмила Филипова – Директор на Консултантски център по Проект „СЪВМЕСТНИ УСИЛИЯ В ПОДКРЕПА НА ХОРАТА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН“ (PROJECT CODE 16.4.2.056, E-MS CODE ROBG–163), г-жа Станимира Иванова, Експерт по проекта и г-н Ивайло Панов, Координатор по проекта се срещна с управителя на фирма „Джем 2012” ЕООД – гр. Монтана, г-жа Цеца Каменова.

По време на срещата бяха представени целите и задачите на проекта и бе отправена покана към фирма „Джем 2012” ЕООД – гр. Монтана да представи дейността си на територията на Област Монтана, както и изискванията към бъдещи служители на фирмата.

По време на срещата беше изработен специален видео-клип за целите на проекта, в който се представя изисканата от екипа информация – във вариант, подходящ за представяне по време на трудова борса пред лица в неравностойно положение, която предстои да се проведе в гр. Монтана.

"Джем 2012" ЕООД – гр. Монтана - видео послание

Днес, 14.12.2018 г., от 11:00 часа, в КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР – Берковица, ул. Атанас Кюркчиев, бл. Ком – партер се проведе първата трудова борса в рамките на Проект „Съвместни усилия в подкрепа на хората в неравностойно положение на трудовия пазар в трансграничния регион“ (project code 16.4.2.056, E-MS CODE ROBG–163). 

В борсата взеха участие 17 (седемнадесет) лица в неравностойно положение от община Берковица. На присъстващите бяха представени мултимедийно пет местни фирми, търсещи работна ръка – чрез предварително изготвени за целта видео-послания.

В допълнение, екип от Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ представи на участниците възможностите за започване на самостоятелна стопанска дейност на територията  на Община Берковица. На срещата също така присъстваха представители на Дирекция Бюро по труда гр.Берковица и представители на Общинска Организация на Съюза на инвалидите в България. 

Организатори на борсата: екип в състав: г-жа Людмила Филипова – Директор на Консултантски център по Проект „Съвместни усилия в подкрепа на хората в неравностойно положение на трудовия пазар в трансграничния регион“ (Project code 16.4.2.056, E-MS CODE ROBG–163), г-жа Станимира Иванова, Експерт по проекта и г-н Ивайло Панов, Координатор по проекта.

ОБЯВА ЗА ПЪРВА ТРУДОВА БОРСА

(ОБЛАСТ МОНТАНА) 

ЗА ЛИЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР – Берковица, ул. Атанас Кюркчиев, бл. Ком – партер, дата: 14.12.2018 г. от 11:00 часа.

Борсата се провежда в рамките на Проект „СЪВМЕСТНИ УСИЛИЯ В ПОДКРЕПА НА ХОРАТА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН“ (PROJECT CODE 16.4.2.056, E-MS CODE ROBG–163)

Очакваме Ви!

ПРОТОКОЛ ОТ СРЕЩА С РАБОТОДАТЕЛ

Днес, 10.12.2018 г., в офиса на фирма „Екотерра” ЕООД – гр. Берковица екип  в състав: г-жа Людмила Филипова – Директор на Консултантски център по Проект „СЪВМЕСТНИ УСИЛИЯ В ПОДКРЕПА НА ХОРАТА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН“ (PROJECT CODE 16.4.2.056, E-MS CODE ROBG–163), г-жа Станимира Иванова, Експерт по проекта и г-н Ивайло Панов, Координатор по проекта се срещна с представител на фирма „Екотерра” ЕООД – гр. Берковица, г-жа Мая Герасимова.

По време на срещата бяха представени целите и задачите на проекта и бе отправена покана към фирма „Екотерра” ЕООД – гр. Берковица да представи дейността си на територията на Област Монтана, както и изискванията към бъдещи служители на фирмата.

По време на срещата беше изработен специален видео-клип за целите на проекта, в който се представя изисканата от екипа информация – във вариант, подходящ за представяне по време на трудова борса пред лица в неравностойно положение от община Берковица, която ще с е проведе в КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР – Берковица, ул. Атанас Кюркчиев, бл. Ком - партер, дата: 14.12.2018 г. от 11:00 часа.

„Екотерра” ЕООД – гр. Берковица - видео послание

ПРОТОКОЛ ОТ СРЕЩА С РАБОТОДАТЕЛ

Днес, 09.12.2018 г., в офиса на ДЦ Камбанка – гр. Берковица екип  в състав: г-жа Людмила Филипова – Директор на Консултантски център по Проект „СЪВМЕСТНИ УСИЛИЯ В ПОДКРЕПА НА ХОРАТА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН“ (PROJECT CODE 16.4.2.056, E-MS CODE ROBG–163), г-жа Станимира Иванова, Експерт по проекта и г-н Ивайло Панов, Координатор по проекта се срещна с Пенка Тодорова Попова управител на „Кибер“ ЕООД – гр. Берковица.

По време на срещата бяха представени целите и задачите на проекта и бе отправена покана към фирма „Кибер” ЕООД – гр. Берковица да представи дейността си на територията на Област Монтана, както и изискванията към бъдещи служители на фирмата.

По време на срещата беше изработен специален видео-клип за целите на проекта, в който се представя изисканата от екипа информация – във вариант, подходящ за представяне по време на трудова борса пред лица в неравностойно положение от община Берковица, която ще с е проведе в КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР – Берковица, ул. Атанас Кюркчиев, бл. Ком - партер, дата: 14.12.2018 г. от 11:00 часа.

„Кибер” ЕООД - видео послание

ПРОТОКОЛ ОТ СРЕЩА С РАБОТОДАТЕЛ

Днес, 05.12.2018 г., в офиса на фирма „Ваня ГД Трейд“ ЕООД – гр. Берковица екип  в състав: г-жа Людмила Филипова – Директор на Консултантски център по Проект „СЪВМЕСТНИ УСИЛИЯ В ПОДКРЕПА НА ХОРАТА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН“ (PROJECT CODE 16.4.2.056, E-MS CODE ROBG–163), г-жа Станимира Иванова, Експерт по проекта и г-н Ивайло Панов, Координатор по проекта се срещна с Ваня Георгиева Димитрова собственик и управител на фирма „Ваня ГД Трейд“ ЕООД – гр. Берковица.

По време на срещата бяха представени целите и задачите на проекта и бе отправена покана към фирма „Ваня ГД Трейд” ЕООД – гр. Берковица да представи дейността си на територията на Област Монтана, както и изискванията към бъдещи служители на фирмата.

По време на срещата беше изработен специален видео-клип за целите на проекта, в който се представя изисканата от екипа информация – във вариант, подходящ за представяне по време на трудова борса пред лица в неравностойно положение от община Берковица, която ще с е проведе в КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР – Берковица, ул. Атанас Кюркчиев, бл. Ком - партер, дата: 14.12.2018 г. от 11:00 часа.

„Ваня ГД Трейд“ ЕООД - видео послание

ПРОТОКОЛ ОТ СРЕЩА С РАБОТОДАТЕЛ

Днес, 03.12.2018 г., в Дома за стари хора с отделение за лежащо болни – гр. Берковица екип  в състав: г-жа Людмила Филипова – Директор на Консултантски център по Проект „СЪВМЕСТНИ УСИЛИЯ В ПОДКРЕПА НА ХОРАТА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН“ (PROJECT CODE 16.4.2.056, E-MS CODE ROBG–163), г-жа Станимира Иванова, Експерт по проекта и г-н Ивайло Панов, Координатор по проекта се срещна с Ради Цветанов Иванов директор на Дом за стари хора с отделение за лежащо болни – гр. Берковица. 

По време на срещата бе отправена покана към директора на Дома за стари хора – гр. Берковица да представи дейността си на територията на Област Монтана, както и изискванията към бъдещи служители на фирмата.

По време на срещата беше изработен специален видео-клип за целите на проекта, в който се представя изисканата от екипа информация – във вариант, подходящ за представяне по време на трудова борса пред лица в неравностойно положение от община Берковица, която ще с е проведе в КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР – Берковица, ул. Атанас Кюркчиев, бл. Ком - партер, дата: 14.12.2018 г. от 11:00 часа.

Дом за стари хора - видео послание

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНА СРЕЩА

с лица в неравностойно положение – роми, целева група по проекта

На 27.11.2018 г. в ромския кв. Раковица, гр. Берковица се проведе среща за информиране, консултиране и представяне дейността на Консултантски център в град Берковица по проект „Съвместни усилия в подкрепа на хората в неравностойно положение на трудовия пазар в трансграничния регион“.

На срещата, организирана от водещия бенефициент Сдружение „Рома – Берк“, присъстваха 18 безработни лица от кв. Раковица, които имат желание да започнат работа, психолог и представители на екипа на проекта.

Ръководителят на проекта г-н Сашо Гогов накратко представи изпълнението на проекта и работата на Консултантския център, създаден и функциониращ със средства на проекта по Програма за трансгранично сътрудничество „Интеррег V-А Румъния – България“ 2014-2020. Ръководителят на експертната група на сдружението представи информация и консултации по теми „Политики за пазара на труда“ и „Потенциал на бизнеса за включване на ромите на трудовия пазар“. По време на срещата психолог проведе индивидуална работа с някои от присъстващите безработни лица, които потърсиха съвети по касаещи ги въпроси относно заетостта и трудовата мотивация.

На 29, 30 юни и 1 юли 2017 В Крайова, Румъния се проведе встъпителна конференция по проекта. Конференцията беше организирана от румънския партньор 2 APDRP. В събитието взеха участие представители на целевата група по проекта – лица в неравностойно положение, представители на НПО, представител на община Крайова, медии (TV Craiova) и екипите на трите партньорски организации от България и Румъния.

Днес 26.06.2017г. в гр. Берковица се проведе откриване на Консултантски център по проект „Съвместни усилия в подкрепа на хората в неравностойно положение на трудовия пазар в трансграничния регион“ (“Combined efforts in Support to Disadvantaged People on the Labour Market in the Cross-Border Area”, Project no. 16.4.2.056, e-MS code ROBG 163), финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020. Центърът цели да подпомогне интеграцията на лицата в неравностойно положение на пазара на труда в трансграничния регион, разработване на съвместни стратегии и проучване на добри практики за заетост и изграждане на капацитет на тази специфична уязвима група. В рамките на проекта екипът ще анализира ситуацията на трудовия пазар на хората с увреждания, ще проучи проблемите за обезкуражаването им при влизане на пазара на труда и ще изследва специфичните възможности за заетост и пречките за трансграничната мобилност.

Адресът на Консултантския център в гр. Берковица е:

Ул. „Атанас Кюркчиев“

бл. Ком /партерен етаж/

На 4 май 2017 г. в Кълъраш, Румъния беше подписан Договор за субсидия за изпълнението на Проект „Съвместни усилия в подкрепа на хората в неравностойно положение на трудовия пазар в трансграничния регион“. Изпълнението на дейностите стартира на 5 май 2017 г.